Regulamin

§1 Ogólne warunki sprzedaży Korb-Glass
 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej "OWS" są ogólnymi warunkami sprzedaży w rozumieniu art. 384 1 k.c. i mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez Korb-Glass.

 2. Transakcje zawierane są pomiędzy stronami: nabywcą - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, dokonująca zakupów w sklepie internetowym lub stacjonarnym znajdującym się na al. Wojska Polskiego 60e w Pruszkowie, pod adresem zrobimycidobrze.net oraz sprzedawcą - sklep internetowy zrobimycidobrze.net będący własnością firmy:

  Korb-Glass
  al. Wojska Polskiego 60 E
  05-804 Pruszków
  NIP 534-10-16-387
  REGON 011200259

 3. Kupujący składając zamówienie w pełni akceptuje OWS, chyba że strony na piśmie postanowią inaczej.

§2 Realizacja zamówienia
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i wówczas będzie mógł podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 3. Termin realizacji towarów i druków personalizowanych jest podawany od momentu zaakceptowania projektu. Sprzedawca może przedłożyć warunkowo ten okres w niezawinionych przez niego przypadkach np. wydłużonego terminu dostawy półproduktów, awarii urządzeń związanych z produkcją lub innych okoliczności, na które Sprzedawca nie ma wpływu.

 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek od godziny 12.00 oraz w sobotę, niedzielę i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego lub w przeciągu 3-5 dni roboczych

 5. Towary dostępne w magazynie wysyłane są następnego dnia roboczego po przyjęciu zamówienia

 6. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym nie będzie możliwe potwierdzenie złożenia zamówienia. Sprzedawca potwierdzi zamówienie e-mailem lub telefonem zwrotnym

 9. Kupujący ma możliwość otrzymania faktury VAT.

Uwaga! Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne zamówienia ze strony Kupującego, jak również za ewentualne błędy i przekłamania kolorystyczne wynikające ze względów technicznych.

§3 Warunki dostawy, koszty wysyłki
 1. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie można dotrzymać terminu dostawy kupujący jest o tym natychmiast informowany. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem w dostawie.

 2. Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta.

 3. Zakupione w sklepie zrobimycidobrze.net produkty dostarczane są zawsze zgodnie z wyborem kupującego:

  • za pośrednictwem firmy spedycyjnej UPS- paczki do 30kg

  • za pośrednictwem Poczty Polskiej- paczki do 5kg

  • możliwy jest osobisty odbiór towaru w naszej siedzibie:
   05-804 Pruszków, al. Wojska Polskiego 60 E

  • lub w Pracowni, ul. Działkowa 3 Kanie

 4. Koszty przesyłki:
  - Kurier - wg cennika firmy kurierskiej
§4 Zasady, termin płatności i odsetki
 1. Zamówienie z wpłatą na konto będzie realizowane dopiero po zaksięgowaniu danej kwoty na koncie bankowym.

 2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy za zakupiony towar w terminie wskazanym przez Sprzedawcę na fakturze

 3. Za datę przedpłaty lub zapłaty uznaje się datę wpływu płatności dokonywanej przez Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy. Za opóźnienie w zapłacie Kupujący zapłaci odsetki w wysokości ustawowej zgodnie z art. 481 § 1 i 2 k.c.

 4. W przypadku dostaw towarów płatnych w ratach, niezapłacenie jednej z nich skutkuje natychmiastową płatnością pozostałej części należności.

 5. Zadłużenie Kupującego wobec Sprzedawcy jest sumą wartości kwot wynikających z nie zapłaconych faktur i wartości zamówień będących w trakcie realizacji.

 6. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności za dostarczony towar, wynikającego chociażby z jednej faktury, Sprzedawca ma prawo postawić w stan natychmiastowej płatności należności wynikające z wszystkich wystawionych faktur, w tym również tych, których terminy płatności jeszcze nie upłynęły. Ponadto w razie opóźnienia Kupującego z zapłatą jakiejkolwiek faktury - Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z dalszymi dostawami do czasu spłaty zadłużenia.

 7. Złożenie reklamacji przez Kupującego nie ma wpływu na termin płatności i cenę za sprzedawany towar. Kupujący nie może potrącać jakichkolwiek swoich wierzytelności w stosunku do Sprzedawcy z wierzytelnościami Sprzedawcy w stosunku do Kupującego z tytułu umów sprzedaży.


Klient może wybrać następujące formy płatności:

 • przelewem na rachunek bankowy:
  74 1140 2004 0000 3102 7795 3064
  Jeżeli wybrano opcję przedpłaty na konto bankowe
  Brak wpłaty w umownym terminie skutkować będzie zerwaniem umowy kupna-sprzedaży. Na wpłatę oczekujemy do 7 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji
 • płatność przy odbiorze w siedzibie sklepu
§5 Reklamacje i zwroty
 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

 2. Kupujący zobowiązany jest zbadać towary niezwłocznie po ich otrzymaniu. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne pozostające w związku z ilością, jak również widocznymi wadami towarów winny być zgłoszone przez Kupującego w momencie odbioru towaru.

 3. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące wad ukrytych, których stwierdzenie nie jest możliwe w momencie odbioru powinno nastąpić w terminie 3 dni od daty wykrycia uszkodzenia lecz nie później niż w ciągu 14 dni.

 4. Kupujący zgłasza reklamację pisemnie poprzez wypełnienie dokumentu pn. "Zgłoszenie reklamacyjne" stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu i wysłanie go do Sprzedawcy listem poleconym lub pocztą elektroniczną- adres e-mail: logosc@logosc.com z tematem wiadomości REKLAMACJA

 5. Niedotrzymanie przez Kupującego terminów zgłoszenia reklamacyjnego wskazanych w punktach 1, 2 i 3 powoduje, że reklamacja nie będzie rozpatrzona przez Sprzedawcę.

 6. Kupujący, zgłaszając ewentualnie reklamacje, zobowiązany jest podać: powód (przyczynę) reklamacji, numer zamówienia i datę dostawy/ odbioru towaru, zdjęcie reklamowanego towaru. Po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą Kupujący powinien odesłać go na adres:
  Korb-Glass
  Al. Wojska Polskiego 60E
  05-804 Pruszków

 7. W razie uszkodzenia lub rozbicia towaru, rozbicia podczas transportu lub w razie stwierdzenia wady elementu szklanego lub innego elementu dostarczonego przez Sprzedawcę oraz po stwierdzeniu, iż za tę wadę odpowiada Sprzedawca jego odpowiedzialność ograniczona jest wyłącznie do dostarczenia towaru, elementu szklanego lub innego elementu wolnego od wad z wyłączeniem wszelkich kosztów dodatkowych.

 8. Zwrot towaru nie dotyczy materiałów drukowanych i poligraficznych z indywidualnym nadrukiem po zaakceptowaniu projektu.

 9. Zwrotowi podlega towar który nie posiada znaków personalizacji.

 10. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Koszty przesyłki nie są zwracane.

 11. W wypadku uznania reklamacji pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

 12. Reklamacja nie będzie uwzględniona, jeśli produkt został nadesłany po upływie 7 dni od daty dostarczenia przesyłki.

 13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek , a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania firmy dostarczającej przesyłki. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności kuriera/

§6 Montaż
 1. Przed przystąpieniem do montażu należy ostrożnie wyjąć i odpakować materiał dekoracyjny z opakowania zabezpieczającego.

 2. Zabronione jest podczas odpakowywania stosowania ostrych narzędzi lub innych środków mogących uszkodzić zamówiony produkt.

 3. Odpakowywanie produktu musi odbywać się w miejscu nie narażonym na działanie środków lub przedmiotów mogących spowodować uszkodzenie lub zniszczenie produktu, a w szczególności substancji żrących, tłustych lub mocno zabrudzonych.

 4. Uwaga! Produkt po rozpakowaniu, ale przed przystąpieniem do jego montażu, musi zostać rozłożony w miejscu pozwalającym na jego sprawdzenie i poddanie kontroli pod kątem:

  • zgodności zamówionego wzoru z wzorem otrzymanym,

  • zgodności kolorystycznej zamawianego wzoru z wzorem otrzymanym,

  • zgodności rozmiaru zamawianego wzoru z rozmiarem wzoru otrzymanego,

  • ujawnienia innych ewentualnych wad mechanicznych oraz jakościowych.

 5. Uwaga! Uszkodzonego, niepełnowartościowego lub niezgodnego z zamówieniem produktu nie należy montować. Montaż produktu niepełnowartościowego lub nie spełniającego kryteria zamówienia wyklucza jego reklamację oraz wymianę.

 6. Montaż produktu całkowicie wyklucza uznanie reklamacji w zakresie ewentualnych jego wad.

§7 Ograniczona odpowiedzialność Sprzedawcy
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, powstałe w skutek nieprawidłowego montażu lub użytkowania towaru.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane zastosowaniem sprzedawanych towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz za użyteczność i przydatność towaru do zamierzonych przez Kupującego celów.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym magazynowaniem towaru, oraz za skutki używania nieodpowiednich materiałów instalacyjno- montażowych, takich jak silikony, kleje, które mogą wejść w reakcję chemiczną z elementami towaru Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towarów powstałe po ich połączeniu z innymi rzeczami

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przypadki pęknięć lub innych zewnętrznych uszkodzeń fizycznych czy chemicznych towaru, powstałych lub stwierdzonych po odbiorze przez Kupującego. Sprzedawca może uznać taki przypadek jako reklamację uzasadnioną tylko wówczas, gdy kupujący w niepodważalny sposób wykaże, że reklamowana wada powstała z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca.

 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim przez dostarczony Kupującemu towar.

§8 Odpowiedzialność Kupującego
 1. .Kupujący ponosi odpowiedzialność za zwrot reklamowanego towaru w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru wolnego od wad oraz za jego należyte zabezpieczenia do czasu oględzin przez Sprzedawcę w celu weryfikacji przyczyn nie odpowiedniej jakości. Zwrot będzie odnotowywany i potwierdzany na dokumencie pn. "Karta odbioru szyb reklamowanych" stanowiącym zał. do niniejszych OWS, przez kierowcę, który kopię dokumentu zostawi Kupującemu.
 2. Brak zwrotu reklamowanego towaru w ustalonym wyżej terminie lub jego nienależyte zabezpieczenie do czasu oględzin przez Sprzedawcę, będzie skutkowało obciążeniem Kupującego kosztami pełnej wartości reklamowanego towaru poprzez wystawienie stosownej faktury za ponownie dostarczony w ramach reklamacji towar.
 3. W przypadku braku zwrotu reklamowanych towarów do Sprzedawcy w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 na Kupującego przechodzi odpowiedzialność za utylizację tych towarów jako wybrakowanych produktów lub odpadów z nich powstałych.
 4. Wszystkie działania reklamacyjne i odpowiedzialność Sprzedawcy związana z dostarczonym towarem ograniczają się wyłącznie do terenu Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 9 Zabezpieczenia roszczeń Sprzedawcy
 1. Sprzedawca może uzależnić dostawę od dokonania przez Kupującego przedpłaty, zaliczki lub złożenia innego zabezpieczenia, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu towarów, jeżeli Kupujący nie przedstawi odpowiedniego zabezpieczenia.
 2. Sprzedawca może odmówić sprzedaży, jeżeli Kupujący pozostaje w zwłoce z płatnościami lub opóźnić dostawę do momentu uiszczenia wszystkich należności, nie ponosząc przy tym odpowiedzialności za opóźnienie i inne koszty poniesione z tego tytułu przez Kupującego.
§ 10 Postępowanie z nieodebranym zamówieniem
 1. Od momentu poinformowania Klienta o fakcie, że zamówienie jest gotowe do odbioru, towar będzie oczekiwać na odbiór w biurze przez 5 dni roboczych. Po upływie tego terminu towar zostanie przeniesiony do zakładu produkcyjnego w Kaniach i odbiór będzie możliwy po umówieniu telefonicznym, bądź mailowym.

 2. Towar nieodebrany w ciągu miesiąca od daty poinformowania o gotowym zamówieniu, zostanie zniszczony, a następnie zutylizowany bez możliwości zwrotu kosztów.

§ 11 Prawa autorskie
 1. Sprzedawca przyjmuje, że wszystkie przesłane pliki posiadają prawa autorskie Klienta. Jeżeli na skutek nieodpowiedniej informacji ze strony Klienta, wykonane przez Sprzedawcę zlecenie naruszy prawo autorskie osób trzecich, całą odpowiedzialność za to ponosi sam Klient. Jest On w takim wypadku zobowiązany do zwolnienia Sprzedawcy od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z dochodzeniem prawnym.

 2. Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone w sklepie są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca ma prawo do umieszczania zdjęć gotowych produktów w galerii na stronie internetowej zrobimycidobrze.net oraz w siedzibie Logo s.c.

§ 12 Ochrona danych osobowych
 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§ 13 Postanowienia końcowe
 1. Przed złożeniem zamówienia nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią aktualnego brzmienia regulaminu.

 2. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco:
  Korb-Glass
  Al. Wojska Polskiego 60 E
  05-804 Pruszków

 3. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie zrobimycidobrze.net

 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy

 6. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z zapisanych w nim zasad i postanowień. Podczas zakładania konta lub składania zamówienia przez email lub osobiście w firmie Korb-Glass przyjmuje się, ze Klient przeglądając ofertę na stronie internetowej zapoznał się z niniejszym regulaminem i jednocześnie składając zamówienie akceptuje jego warunki.

Pobierz protokół reklamacyjny: PDF, DOC


facebook
Zdjęcia płatne Katalog zdjęć płatnych
Zdjęcia darmowe katalog zdjęć darmowych